PPE-Capex-Depreciation

Công ty của bạn muốn mở rộng hoạt động kinh doanh, để làm điều đó cần phải mua sắm thêm trang thiết bị, máy móc,… Tiền công ty bạn chi để mua máy móc thiết bị gọi là Capex, còn máy móc bạn mua gọi là PPE. Không giống chi phí tiền lương haychi phí marketing, chi phí mua máy móc thiết bị này sẽ kéo dài trong nhiều năm và cách ghi nhận chi phí cũng sẽ khác. 

Chúng ta sẽ phải trả một lượng tiền mặt lớn ngay từ lúc mua (capex), sau đó sẽ phân bổ và ghi nhận vào chi phí trong bảng báo cáo KQHĐKD (Income Statement) thông thường là trong nhiều năm (tùy vào thời hạn sử dụng của máy móc thiết bị mà công ty bạn mua). 

Chi phí bạn trang trải để mua máy móc thiết bị gọi là capex, máy móc thiết bị được gọi là PPE (property, plant & equipment), và việc phân bổ chi phí trong nhiều năm gọi là khấu hao (depreciation).

Câu hỏi đặt ra là việc mua máy móc thiết bị này sẽ ảnh hưởng như thế nào đến dòng tiền và sẽ gây ra sự khác nhau như thế nào giữa thu nhập ròng "net income" và thay đổi lượng tiền mặt "cash flow"?

Câu trả lời là nó còn tùy thuộc. Trong thời gian đầu thì "net income" sẽ lớn hơn "cash flow" bởi vì công ty chi trả một lượng tiền lớn cho Capex. Nhưng sau đó, khi mà chúng ta bắt đầu ghi nhận chi phí khấu hao (depreciation) vào trong phần chi phí ở bảng báo cáo HĐKD, thì "cash flow" sinh ra sẽ lớn hơn "net income". Đó là bởi vì khi công ty bắt đầu ghi nhận chi phí khấu hao sẽ làm giảm "net income" trong Income Statement, trong khi đó chi phí khấu hao này sẽ được cộng lại trong bảng Cash Flow statement (lý do là công ty đã chi trả toàn bộ số tiền cho máy móc thiết bị ngay từ lúc mua và không còn phải chi tiền mặt nữa nên chi phí khấu hao này không phải là chi phí tiền mặt thật sự do đó sẽ được cộng lại trong Cash flow statement). 

Ví dụ cụ thể trong file excel: 06-PPE-CapEx-Depreciation